Apomecynini nemzetség

Apomecynini Thomson, 1860

Doliops Waterhouse, 1841

Lamprobityle Heller, 1923

Paradoliops Breuning, 1959

Anexamita Schmidt, 1922